Наукова робота

           Основними напрямами наукової діяльності співробітників кафедри є когнітивні дослідження взаємозв’язку мислення, мови і мовленнєвої діяльності; наукові розвідки з проблем мовної особистості; дослідження у царині герменевтики, дискурсології, комунікативної і корпусної лінгвістики; компаративні дослідження, вивчення особливостей функціювання російської мови в Україні; розбудова методики викладання російської мови і літератури в іншомовній аудиторії у функціональному, зіставному, культурологічному аспектах.

          За останні роки викладачами кафедри підготовлено понад 100 наукових і науково-методичних публікацій, видано низку навчальних посібників, розроблено освітньо-професійні програми, вдосконалено   робочі  програми, розроблено   навчально-методичні комплекси, поновлено зміст  і обсяг модульних контрольних робіт і комплексних  контрольних  робіт з урахуванням нових вимог і новітньої науково- методичної літератури. З-посеред яких варто зазначити:

 • Клеофастова Т.В., Мунтян О.О. Teaching Anti-Utopian/Dystopian Fiction in RFL/EFL Classroom as Intercultural Awareness Raising Tool. Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on the English Language in Ukrainian Context, November 2020, Pp.102 – 112 (у

 • співавторстві).
 • (Видання, проіндексоване в Web of Science).

 • Клеофастова Т.В.
 • 20 век и личность: триумф или поражение: Монографія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. 223 с.

 • .Лисюченко Е.
 • Совершенствование речевых навыков как источник формирования коммуникативной компетенции студентов-инофонов. Технологии за повишиване на качеството на образователната услуга: Сб. с науч. докл. Университетско издателство «Епископ Константин Преславски». Республика България. Шумен. 2019. С. 155-160. (у співавторстві).

 • Мусиенко В.П. Герменевтика: учебное пособие для студентов специальности Филология.
 • Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І., 2019. 304  с. (у співавторстві).

 • Мусиенко В.П. Практический курс русского языка (Словообразование): учебное пособие. Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І., 2019. 123 с. (у співавторстві).

 • Нечитайло І.М. Практическая грамматика русского языка: Словообразование. Морфология. Учебное пособие для иностранных студентов-филологов І курса. Київ: УкрІНТЕІ, перевид. 2019. 120  с.

 • Палатовская Е.В. Сложное предложение в когнитивно-дискурсивном аспекте: Монография. Київ: ПП «Фірма “Гранмна”», 2019. 400 с.

 • Палатовская Е.В. Теоретическая грамматика русского языка: Синтаксис: Учебное пособие для самостоятельной работы иностранных студентов-филологов. Киев: КНЛУ, 2020. 40 с.

 • Потапова Г.Н. «Говорим, читаем, пишем…»: Навчальний посібник з практичного курсу фонетики і орфографії російської мови для іноземних студентів просунутого етапу навчання. Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І. 2019. 175 с.
 • (у співавторстві).

 • Синявская О. Е. Современный нейминг в Украине в лингвопрагматическом освещении. World Science, № 6 (58), Vol.3, June 2020 С. 30-40 Режим доступа: https://rsglobal.pl/index.php/ws/issue/view/188 (у співавторстві).

 • Терехова С.І. Аломорфні й ізоморфні ознаки репрезентацій орієнтаційної референції до особи в українській, російській та англійській мовах (поліпарадигмальний підхід). Die. Sammelbande. Bd. 65. Wiesbaden, 2020. Pp. 306-312.

 • Maria Shvedova. The General Regionally Annotated Corpus of Ukrainian (GRAC, uacorpus.org): Architecture and Functionality. Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). Volume I: Main Conference. Lviv, Ukraine, April 23-24, 2020. P. 489-506. CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org) http://ceur-ws.org/Vol-2604/paper36.pdf (Видання, проіндексоване в Scopus).

 • Шведова М. О. Граматичне освоєння запозичених іменників із кінцевим -о в українській мові: корпусне дослідження. Українська мова. 2020. №2. С. 13–30.

З метою підвищення власної кваліфікації науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування за спеціальністю Російська мова як іноземна, відвідують семінари, присвячені висвітленню питань щодо кредитно-модульної системи, та тренінги з використання у процесі викладання найновітніших технічних засобів навчання.

Щорічно  кафедра висуває на конкурс студентську роботу, проводить фахові олімпіади.

Кафедра співпрацює з Інститутом мовознавства, Інститутом української мови НАН України, Черкаським національним університетом ім. Б. Хмельницького, Київським національним університетом ім. Т.Шевченка, Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.Сковороди. Доктор філологічних наук Мусієнко В.П. є членом спеціалізованих вчених рад при  КНЛУ та Київському національному університеті ім. Т.Шевченка. Доктор філологічних наук Нечитайло В.М. є членом спеціалізованих вчених рад при КНЛУ та Київському національному педагогічному університеті ім. М.Драгоманова.Доктор філологічних наук Клеофастова Т. В.  є членом спеціалізованої вченої ради при Київському національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова.Доктор філологічних наук Терехова С.І. В.  є членом спеціалізованих вчених рад при Львівському національному університеті ім. І. Франка та Одеському національному університеті ім. І. Мечникова.

Міжнародна наукова співпраця кафедри російської мови і літератури зосереджена здебільшого на участі в міжнародних наукових конференціях та  публікаціях наукових праць   у  виданнях міжнародного поширення, а  також у  контактах  і  обміні   досвідом наукової   та   науково-методичної і навчальної роботи між  науковцями й викладачами вищих навчальних закладів за межами України. Підтримуються науково-методичні зв’язки з факультетом славістики Університету ім. Фрідріха Шиллера (м. Єна, Німеччина), Інститутом іноземних мов Чанчунського   університету  (м. Чанчунь, Китайська Народна Республіка), Тяньзінським університетом (м.