Наукова робота

Наукова робота кафедри здійснювалась у межах двох колективних тем:  “Дослідження слов’янських мов в антропоцентричній парадигмі” (кер. Мусієнко В.П.). “Методика викладання російської та української мов  як іноземних”(кер. Нечитайло І.М.)

Пріоритетними напрями наукової діяльності кафедри  вважається:

− розробка посібників і підручників для іноземних студентів з дисциплін кафедри;

− розробка теоретичних і практичних проблем мовної особистості;

− дослідження в галузі дискурсології, комунікативної лінгвістики;

− функціональне вивчення граматики, лексики, фразеології російської та української мов;

− опрацювання методичних проблем опису лінгводидактичного  простору мовної компетенції.

Кафедра   організовує   щорічну  науково-практичну   конференцію    студентів   та викладачів  факультету російської філології: «Україна і світ: діалог мов та культур».

В 2012  році  кафедрою започатковано  міжнародну  конференцію     «Проблеми мовної особистості: лінгвістика та лінгводидактика». Конференція проводиться кожні два роки. За матеріалами конференції видається збірник наукових праць «Мовна особистість: лінгвістика та лінгводидактика».

У 2018-2019 рр. всі магістранти факультету слов’янської філології взяли участь у таких конференціях:
1. Діалог культур у Європейському освітньому просторі [Електронний ресурс] : Матеріали ІІІ Міжнародної конференції для іноземних студентів, м. Київ, 14 травня 2019 р. Київський національний університет технологій та дизайну / упор. С. Є. Дворянчикова. – К. : КНУТД, 2019.
2. Науково-практична конференція молодих учених «Родзинка», ЧНУ ім. Богдана Хмельницького (взяли участь 5 студентів).
3. Міжнародна науково-практична конференція КНЛУ «Adorbemperlinguas. До світу через мови» (18 студентів).
На кафедрі працює студентський гурток з поглибленого вивчення російської мови «Планета вивчає російську» (керівник – проф. Нечитайло І.М.). У складі гуртка працюють 25 студентів, засідання проводяться регулярно, двічи на місяць. У межах його діяльності також відбуваються зустрічи провідних науковців України зі студентською молоддю факультету слов’янської філології. Зокрема, тематика засідань така:
1. Открытие кружка. Наш бессмертный дар – письменная и устная речь.  Алфавит (вересень ) − І, V курси. .
2. Словари − наши друзья и помощники. Этимология некоторых общеупотребительных слов (лютий) −  І, ІV курси.
3. «Чем похож? Чем не похож?» (Проблемы усвоения русского языка туркменами, японцами, турками, китайцами). Заимствованные слова (лютий) − І, ІІ курси.
4. К истокам слова: Этимология. Этимологические словари (березень) − І, ІІ курси.
5. Слово в системе языка. О словах одинаковых, но разных (квітень.) − І, ІІ курси.
6. Не в бровь, а в глаз. Фразеологизмы и крылатые слова (квітень.) − І, ІІ курси.
7. Латиница и кириллица в письменности стран Азии и Европы. (травень.) − І, ІІ курси.

Щорічно  кафедра висуває на конкурс студентську роботу, проводить фахові олімпіади.

Кафедра співпрацює з Інститутом мовознавства, Інститутом української мови НАН України, Черкаським національним університетом ім. Б. Хмельницького, Київським національним університетом ім. Т.Шевченка, Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.Сковороди. Доктор філологічних наук Мусієнко В.П. є членом спеціалізованих вчених рад при  КНЛУ та Київському національному університеті ім. Т.Шевченка. Доктор філологічних наук Нечитайло В.М. є членом спеціалізованих вчених рад при КНЛУ та Київському національному педагогічному університеті ім. М.Драгоманова.Доктор філологічних наук Клеофастова Т. В.  є членом спеціалізованої вченої ради при Київському національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова.Доктор філологічних наук Терехова С.І. В.  є членом спеціалізованих вчених рад при Львівському національному університеті ім. І. Франка та Одеському національному університеті ім. І. Мечникова.
Міжнародна наукова співпраця кафедри російської мови і літератури зосереджена здебільшого на участі в міжнародних наукових конференціях та  публікаціях наукових праць   у  виданнях міжнародного поширення, а  також у  контактах  і  обміні   досвідом наукової   та   науково-методичної   і  навчальної   роботи  між  ученими й викладачами різних вищих навчальних закладів за межами України.