Історія кафедри

       Кафедра   починає  свою  історію  з  1977  року,  який ознаменувався  відкриттям  у  Київському  національному лінгвістичному університеті факультету  російської  мови  (для іноземних громадян).  Зі збільшенням контингенту студентів   і   реорганізацією   кафедр у 1981 році  було  створено  кафедру  фонетики російської   мови,  яку  очолила  відомий   вчений-славіст  доктор  філологічних  наук, проф.  Коломієць В. Т.  Після  її  виходу на  пенсію  у січні 1992 р. кафедру очолювали доктор  філологічних  наук,  проф.  Болдирєв Р. В., доктор  філологічних  наук,  проф. Стишов О. А.; з 2010 р. кафедру очолює доктор філол. наук, проф. Мусієнко В. П.
У зв’язку з розвитком спеціальності та відкриттям у 1983 році підготовчого відділення для  іноземних  громадян  профіль  кафедри  змінювався – вона  називалась  кафедрою фонетики  і  граматики  слов’янських  мов, опісля  кафедрою  російської  мови, ще пізніше кафедрою російської та української мов; сьогодні кафедра продовжує свою роботу під назвою кафедра російської мови і літератури (з вересня 2015 р.).
Кафедра  російської  мови і літератури бере  участь  у  підготовці  спеціалістів для зарубіжних   країн   за   освітньо-кваліфікаційним   рівнем   «бакалавр»,   «магістр»  зі спеціальностей «Мова і література*(російська)», «Переклад (російська)», кваліфікація «викладач  російської  й  англійської  /  німецької  мов»,  «перекладач  російської  й англійської мов», забезпечує мовну підготовку слухачів підготовчого відділення.
Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
Рівень віщої освіти “Бакалавр”
I курс
Практика усного і писемного російського мовлення – 32 (кредити ЄКТС)
Практична фонетика російської мови – 7
Практична граматика російської мови – 7
ІІ курс
Практика усного і писемного російського мовлення -14
Практична російської мови – 4
Практична фонетика російської мови – 4
Історія російської літератури – 4
Вступ до мовознавства – 3
Теоретична фонетика російської мови – 3
ІІІ курс
Практика усного і писемного російського мовлення -15
Лексикологія російської мови -2,5
Історія російської літератури – 4,5
Теоретична граматика російської мови – 2,5
Лінгвокраїнознавство – 2
Старослов’янська мова – 3
ІV курс
Практика усного і писемного російського мовлення -13
Теоретична граматика російської мови – 2,5
Загальне мовознавство – 2,5
Історія російської літератури – 2,5
Історія російської мови – 2,5
Методика навчання російської мови – 2,5
Стилістика російської мови – 2,5
Рівень вищої освіти “Магістр”
І курс
Культура усного і писемного російського мовлення – 25
Теорія літератури – 3
Новітня російська література – 3
ІІ курс
Загальне мовознавство – 3
Підготовче відділення
Російська мова    – 38
Практична фонетика російської мови – 10
Російська література – 3
         Зараз  у  штаті  кафедри  працює 31  викладач. З  метою  підвищення  власної  кваліфікації  науково-педагогічні  працівники проходять  стажування  за  спеціальністю   Російська   мова   як   іноземна,   відвідують семінари,   присвячені   висвітленню  питань   щодо  кредитно-модульної   системи,  та тренінги   з  використання   у  процесі  викладання   найновітніших   технічних   засобів навчання.
При  кафедрі   працюють   6   методичних  секцій  – «Російська мова» для І-2курсів  (завідувач  доктор філ.наук, професор Нечитайло І.М),  «Російська мова» для 3-4 курсів  (завідувач  канд.  філ.наук,доц. Кендюшенко А. Г.),    «Російська мова» для  5 курсу  (кер. канд. філол. наук, доц. Палатовська О. В.),     «Російська мова»  для   підготовчого відділення (завідувач   ст. викл.  Власенко С. М.),   «Фонетика російської мови» (завідувач доц. Потапова Г. М.),  секція  теоретичних дисциплін   (завідувач проф. Мусієнко В. П.).
Протягом  останніх  років  колектив кафедри  розробляв    навчально-методичні комплекси   з   дисциплін, що   викладаються.
        Зокрема,   викладачами   кафедри   вдосконалено   навчальні   та   робочі  програми, розроблено   навчально-методичні комплекси, поновлено зміст  і обсяг модульних контрольних робіт, розроблено комплексні  контрольні  роботи з урахуванням нових вимог і нової наукової та методичної літератури, видано низку посібників.
Викладачами кафедри російської та української мов за останні роки опубліковано: ● Мусієнко В. П.  Общее языкознание: Просеминарий. Пособие для студентов-русистов (під грифом МОН України, співавтор Корновенко Л. В., 10 др. арк.);
● Мусієнко В. П.  Введение в языкознание. Учебное пособие для студентов-русистов (під грифом МОН України, співавтор Кулєшова Л. М., 10 др. арк.);
● Нечитайло І. М. Історія і типологія праслов’янських девербативів: Монографія (19 др. арк.);
● Романова В.М. Готовимся к модульной контрольной работе. Лексико-грамматические задания по русскому языку для самостоятельной работы студентов-иностранцев 1-го курса (9,18 др. арк.);
● Котик Л. Л. Українська граматика у комунікативних моделях (36, 95 др. арк.);
● Бойко І. О., Бондар М. В. Практичний курс української мови для іноземців. Навчальний посібник (15, 57 др. арк.);
● Празднуем вместе:  Пособие по чтению и развитию устной речи для студентов-иностранцев подготовительного факультета (укл.: Ботвинова К.В., Мартинюк О.Г., Прищепа О.К., 13,5 др. арк.);
● Романова В.М., Пащенко О.М. Пособие по чтению и развитию речи  для студентов-иностранцев І курса (у 2х частинах – 255 сторінок);
● Старікова І.А., Яцюк С.М. Лингафонные работы по фонетике русского языка; ● Єрмоленко Н.В., Гебре Т.Г. 350 русских глаголов (для студентов подготовительного отделения). Навчальний посібник (14 др. арк.);
● Палатовська О.В. Введение в специальность «Русский язык»: Справочное пособие для иностранных студентов-филологов (5 др.арк.).
Кафедра   організовує   щорічну   науково-практичну   конференцію    студентів   та викладачів  факультету російської філології: «Україна і світ: діалог мов та культур». У 2012  році  кафедрою  започатковано  міжнародну  конференцію     «Мовна особистість: лінгвістика та лінгводидактика». У роботі конференції взяли участь 94 учасники, з них 4 зарубіжних.
Міжнародна наукова співпраця кафедри російської мови і літератури зосереджена здебільшого на участі в міжнародних наукових конференціях та  публікаціях наукових праць   у  виданнях міжнародного поширення, а  також у  контактах  і  обміні   досвідом наукової   та   науково-методичної   і   навчальної   роботи  між  ученими й викладачами різних вищих навчальних закладів за межами України.
Постійний   зв’язок підтримується з українським відділенням МАПРЯЛ щодо участі в конференціях з русистики,   публікації статей   у збірниках „Русистика”   і   „Русский язык, литература, культура в школах и вузах”   (Киев – Москва).
Підтримуються науково-методичні зв’язки з Цзілінським державним університетом і    Чаньчуньським   університетом   (Китайська   Народна   Республіка),   Черкаським національним університетом імені Б. Хмельницького,   які виявляються у включеному навчанні студентів, участі викладачів і студентів у наукових конференціях, спільних публікаціях, стажуванні викладачів.